Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej zostało założone w 1980 r. z inicjatywy grupy działaczy społecznych. Celem działalności towarzystwa jest ochrona dziedzictwa kulturalnego, oświatowego, społeczno-gospodarczego, tradycji kulturowych oraz współuczestnictwo we wszystkich formach edukacji kulturalnej społeczności lokalnych. Cele te realizowane być mogą poprzez inicjowanie, rozwijanie i popieranie badań naukowych dotyczących przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości środowiska. Krzewienie wiedzy o regionie poprzez odczyty, sesje popularno-naukowe, wydawnictwa itp. Ochronę zabytków i pamiątek na terenie miasta i gminy. Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez towarzystwo jest aktywizowanie miejscowej społeczności do współdziałania na rzecz rozwoju miasta i gminy.

Z inicjatywy towarzystwa została zorganizowana Regionalna Izba Pamięci, która pierwotnie mieściła się w GOK, a później przeniesiona została do Domu Parafialnego w Błażowej. W 1997 r. Izba przekształcona została w Społeczne Muzeum Ziemi Błażowskiej.
Spośród założycieli towarzystwa i muzeum wymienić należy dr Renę Brzęk Piszczową, Stanisława Koczelę, Alicję Budykę, ks. dziekana Adolfa Kowala, Michała Rabczaka i wielu innych działaczy. W 2009 r. część zbiorów, głównie dokumenty i pamiątki związane z AK zgodnie z życzeniem ofiarodawców m.in. śp. dr Michała Kryczki oraz założycieli Muzeum przekazano do Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej, która nosi imię Armii Krajowej i gdzie znajduje się Izba Pamięci żołnierzy AK. Obecnie muzeum nosi nazwę Społecznej Izby Regionalnej.
Towarzystwo było jednym z pomysłodawców powołania do życia samorządowej gazety lokalnej "Kurier Błażowski". Czasopismo Samorządu Gminy Błażowa wydawany jest obecnie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę w Błażowej. Jest to opiniotwórczy dwumiesięcznik, z którym współpracuje nadal wielu członków towarzystwa i na jego łamach, którego propagowana jest wiedza o historii regionu, jego tradycjach kulturowych, poruszane są współczesne problemy gminy.
Członkowie towarzystwa inicjowali różne działania jak np. odnowę zabytkowych nagrobków na miejscowym cmentarzu. Jednym z ostatnich przedsięwzięć jakie podjęło towarzystwo jest poszukiwanie i gromadzenie starych zdjęć w celu ich opisania i utrwalenia poprzez zapis cyfrowy. Z wybranych zdjęć, organizowane są cykliczne doroczne wystawy.
W 2010 r. realizowano operację „Błażowa w starej fotografii – zachować dla przyszłych pokoleń. Ludzie”. W ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Instytucją pośredniczącą byłą LGD „Lider Dolina Strugu”
W ramach przeprowadzonej operacji zorganizowano sesję popularno-naukową „ Błażowa w okresie autonomii galicyjskiej i w II Rzeczypospolitej – przemiany społeczne, gospodarcze polityczne”. Sesji towarzyszyła wystawa „Błażowa w starej fotografii – zachować dla przyszłych pokoleń. Ludzie”.
Pokłosiem sesji i wystawy było wydanie albumu pod takim samym tytułem jak operacja i wystawa fotografii.
Partner jakim jest ZS w Błażowej nie wnosi wkładu finansowego.
W 2011 r. towarzystwo dzięki środkom pozyskanym z budżetu województwa podkarpackiego oraz innych sponsorów wydało książkę z historii regionu „Dzieje majętności błażowskiej od XVII do XIX w. Ludność”. Podstawą publikacji autorstwa Małgorzaty Kutrzeby była rozprawa doktorska. Praca z zakresu historii regionalnej ukazuje w dynamicznym ujęciu przemiany społeczne, demograficzne, gospodarcze i polityczne w sześciu miejscowościach szlacheckich dóbr ziemskich, tj. Błażowej, Białki, Baryczy, Futomy, Piątkowej i Kąkolówki. Praca oparta jest na źródłach rękopiśmiennych z archiwów polskich i zagranicznych z okresu staropolskiego oraz na dokumentach administracji austriackiej oraz polskiej: kościelnej i państwowej. W formie aneksów zamieszczono wiele dokumentów i tabel statystycznych. W swojej recenzji wydawniczej profesor dr hab. Henryk Gmiterek dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie napisał m. in. „Rozprawa Małgorzaty Kutrzeby przynosi wiele nowych ustaleń odnoszących się nie tylko do samych dóbr błażowskich, ale stanowi też istotny wkład do poznania szerzej rozumianej problematyki gospodarczych dziejów Polski na przestrzeni stosunkowo rozległego okresu czasu. Wprowadza do obiegu naukowego nowe, ważne i istotne źródła, zwłaszcza księgi sądowe i akta metrykalne.
W swojej recenzji wydawniczej profesor dr hab. Henryk Gmiterek dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie napisał m. in. „Rozprawa Małgorzaty Kutrzeby przynosi wiele nowych ustaleń odnoszących się nie tylko do samych dóbr błażowskich, ale stanowi też istotny wkład do poznania szerzej rozumianej problematyki gospodarczych dziejów Polski na przestrzeni stosunkowo rozległego okresu czasu. Wprowadza do obiegu naukowego nowe, ważne i istotne źródła, zwłaszcza księgi sądowe i akta metrykalne”.
W 2011 r. towarzystwo rozpoczęło realizację kolejnego projektu z PROW
W ramach operacji „Mieszkańcy Błażowej i regionu podczas II wojny i okupacji”
2 października odbyła się sesja popularno naukowa pod takim samym tytułem. Sesji towarzyszyła wystawa „Błażowa w starej fotografii zachować dla przyszłych pokoleń. Czas II wojny i okupacji” oraz wystawa militariów przygotowana przez Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów. Planuje się, że podsumowaniem tych działań będzie wydanie kolejnego albumu starej fotografii.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodu Krygowskich, od którego otrzymało wsparcie materialne na wydanie ostatniej publikacji, materiały archiwalne, zdjęcia.
dr Małgorzata Kutrzeba